Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die DieetDeals.nl (hierna aangeduid als: ” DieetDeals”). besteedt aan de samenstelling van DieetDeals, is het mogelijk dat de informatie die op DieetDeals wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Resultaat per persoon verschillen en zijn niet te garanderen.

Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van DieetDeals.nl, alsmede in de e-mails die door DieetDeals zijn verzonden, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of DieetDeals.

DieetDeals kan er niet voor instaan dat de informatie op DieetDeals geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

DieetDeals sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van DieetDeals.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om DieetDeals.nl te kunnen raadplegen. DieetDeals is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via DieetDeals of door middel van DieetDeals.nl verkregen is. DieetDeals garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Aangezien DieetDeals geen invloed uitoefent op de informatie op DieetDeals.nl of de door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) situatie van de ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke informatie in een voorkomend geval. Om deze reden adviseert DieetDeals de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via DieetDeals of DieetDeals.nl verkregen informatie.

De informatie op DieetDeals wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. DieetDeals is niet verantwoordelijk voor eventuele type- of schrijffouten.